Jurisprudentie inzake arbeidsomstandigheden en de ondernemingsraad waaronder: aanpassen kledingpakket, drugs en alcoholbeleid, huisvesting, ziekteverzuimregeling, arbodienst, opheffen rookkamer, veiligheidskleding en bedrijfshulpverlening.

Uitspraak: Verplichte veiligheidskleding (2)

Heeft de OR het instemmingsrecht op invoering van een algehele draagplicht van hoofdbescherming? (niet gepubliceerd)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor Industrie: Ja, de Bedrijfscommissie deelt de mening van de werkgever niet dat de voorschriften en eisen uit het BW en de Arbo-wet hem geen ruimte en keuzemogelijkheden zouden laten over de invoering van het besluit. Echter stelt partijen voor om een proefperiode in te stellen en na afloop te evalueren.

Lees meer

Uitspraak: Verplichte veiligheidskleding

Heeft de OR instemmingsrecht als de bestuurder werknemers verplicht een veiligheidshelm te dragen? (JAR 2002/120)
Uitspraak Kantonrechter Haarlem: Ja, op grond van artikel 27 lid 1d WOR zijn alle regelingen op het gebied van ardeidsomstandigheden (uitzonderingen daargelaten) onderworpen aan de instemming van de OR. 

Lees meer

Uitspraak: Vergoeding bedrijfshulpverlener

Heeft de COR instemmingsrecht bij het besluit tot wijzigen van de concernregeling "vergoeding hulpverleningsactiviteiten vrijwilliger"? (JAR 1999/198)
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Ja, de regeling heeft te maken met de bedrijfshulpverlening en daarmee met de veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel, omdat het voorziet in een gratificatie voor het behalen en onderhouden van een EHBO-diploma. De regeling brengt bovendien een wijziging aan in het beloningssysteem. 

Lees meer

Uitspraak: Veiligheid en dienstpistool

Heeft de OR instemmingsrecht bij het besluit bepaalde groepen werknemers een niet- doorgeladen dienstpistool te laten dragen? (niet gepubl. 12 mei 1999)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de overheid: Ja, dit onderwerp raakt de veiligheid van het personeel. Het beroep op het primaat van de politiek gaat niet op want het besluit heeft gevolgen voor de manier waarop het personeel uitvoering geeft aan zijn taken. 

Lees meer

Uitspraak: Samenloop procedures

Heeft de OR instemmingsrecht als de Arbeidsinspectie een aanwijzing kan geven of eis kan stellen, maar dat nalaat? (JAR 1993/114)
Uitspraak Rechtbank Rotterdam: Ja, de OR heeft instemmingsrecht want het gaat om een regeling op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn die inhoudelijk getoetst moet kunnen worden. (art. 27 lid 1 sub d WOR; vóór maart 1998 lid 1 sub e) 
!! deze uitspraak heeft ook betrekking op een deel van art. 27 lid 3 WOR dat is geschrapt!!

Lees meer

Uitspraak: Opheffen rookkamer

Krijgt de ondernemer vervangende instemming, nu de OR niet heeft ingestemd met het sluiten van de rookkamer? (JAR 2006/113)
Uitspraak Kantonrechter: Nee, de ondernemer heeft het rookbeleid niet geëvalueerd, heeft de argumenten van de OR genegeerd en onvoldoende aangegeven waarom het sluiten van de rookkamer noodzakelijk is. 

Lees meer

Uitspraak: Opheffen interne Arbodienst (2)

Heeft de COR instemmingsrecht bij het besluit tot opheffen van de interne Arbodienst? (ROR 1999/ 24)
Uitspraak Algemene Bedrijfscommissie: Ja, het opheffen van de interne Arbodienst is een instemmingsplichtig besluit. Dit blijkt uit de wetgeschiedenis van de herziening van de Wet op de ondernemingsraden en van de Arbeidsomstandighedenwet. Besluiten omtrent de inrichting van de arbozorg valt onder het instemmingsrecht. 

Lees meer

Uitspraak: Opheffen interne Arbodienst (1)

Is een besluit tot opheffing van de interne Arbodienst advies- of instemmingsplichtig? (JAR 1999/147)
Uitspraak Ondernemingskamer: het besluit is in ieder geval adviesplichtig. De Ondernemingskamer spreekt zich niet uit over de vraag of het besluit instemmingsplichtig is. Het besluit moet worden ingetrokken omdat de ondernemer de bezwaren van de COR over het ontbreken van een kostenafweging serieus moet nemen.

Lees meer

Uitspraak: Nakoming regeling ziekteverzuim

Dient de ondernemer de met de OR gesloten Regeling Terugdringing Ziekteverzuim na te komen en zonder voorbehoud tot betaling van de toegezegde premie over te gaan? (niet gepubliceerd, 6 maart 2007)
Uitspraak Kantonrechter Den Bosch: ja, nu de Regeling nergens melding maakt van een voorbehoud aan de betaling, kan de ondernemer zich daarop niet beroepen. 

Lees meer

Uitspraak: Intern huisvestingsprobleem

Mocht de OR er in redelijkheid op vertrouwen dat de ondernemer het huisvestingsprobleem thans zou hebben opgelost? (2005, Ng.)
Uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag: Ja, nu partijen sinds 2001 hierover overleg voeren en waren overeengekomen dat uiterlijk medio 2004, in het kader van ‘de lange termijn huisvesting’, aan de geldende norm zou zijn voldaan, wordt de vordering van de OR toegewezen. 

Lees meer

Uitspraak: Drugs en alcoholbeleid

Is het terecht dat de werkgever werknemers op non-actief heeft gezet, omdat zij hebben geweigerd een gewijzigde Drugs & Alcohol Policy te ondertekenen?

Lees meer

Uitspraak: Aanpassen kledingpakket

Heeft de ondernemer in redelijkheid tot het wijzigen van het kledingpakket kunnen komen? (ARO 2005/138, JAR 2005/232, comm. LJS OR Informatie 2005/12)
Uitspraak Ondernemingskamer: het besluit van de ondernemer is genomen conform de aanbeveling van een projectgroep (waar OR-leden onderdeel van uitmaakten), waarbij de representativiteit van medewerkers voorop stond. 

Lees meer