Jurisprudentie einde werk en sluiting onderneming inzake adviesrecht bij liquidatie, afwijken van OR-advies, motivatie besluit, nakomen van de afspraken, samenhang besluiten, samenvoegen vestigingen, sluiting bedrijf of bedrijfsonderdeel.

Uitspraak: Voortzetting onderneming

Uitspraak: Voortzetting onderneming

Is een besluit om de werkzaamheden van de onderneming te beëindigen en tot liquidatie over te gaan kennelijk onredelijk? (SR 1998-4)

Lees meer

Uitspraak: Sluiting onderdeel (apotheek)

Is het besluit om de apotheek van een verpleeghuis te sluiten adviesplichtig en heeft de ondernemer het besluit kunnen nemen in afwachting van de verdere besluitvorming over de geneesmiddelenvoorziening? (JAR 1999/176)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is adviesplichtig want er is sprake van de beëindiging van een belangrijk onderdeel van de onderneming. En ja, de ondernemer heeft het besluit in redelijkheid kunnen nemen, want het heeft geen directe gevolgen voor de geneesmiddelenvoorziening.

Lees meer

Uitspraak: Sluiting onderdeel (2)

Is het besluit tot sluiting kennelijk onredelijk als de ondernemer terughoudend was in het doen van investeringen en de OR ook het sociaal plan onvoldoende acht?(ARO 2004/141)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het is niet voldoende aannemelijk dat de ondernemer zich onvoldoende heeft ingespannen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en de slechte financiële situatie maakt het sociaal plan niet zodanig onaanvaardbaar dat van een kennelijk onredelijk besluit sprake is.

Lees meer

Uitspraak: Sluiting afdeling

Is de sluiting van 2 afdelingen kennelijk onredelijk omdat de OR ten onrechte niet om advies is gevraagd? (ARO 2004/30, JOR 2004/133)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit is een logisch gevolg van reeds in gang gezette ontwikkelingen en kan als zodanig niet als belangrijk worden gezien.

Lees meer

Uitspraak: Samenvoegen vestigingen

Is een besluit tot sluiting van één vestiging en overbrenging van de productie naar andere vestiging kennelijk onredelijk als een concreet plan voor het verbeteren van de omzet ontbreekt? (SR 1994, nr.1, p. 17)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer heeft geen ondubbelzinnige toezegging gedaan dat de ene vestiging niet zou worden gesloten. De ondernemer heeft voordelen van overbrenging productie aannemelijk gemaakt. (art. 25 WOR, art. 26 lid 5 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Samenhang besluiten

Moet de ondernemer een besluit tot sluiting van de afdeling Spoedeisende Eerste Hulp intrekken, omdat daarover geen advies is gevraagd? (ROR 2001/5)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, sluiting van de SEH afdeling kan niet gezien worden als een op zich zelf staand besluit en is niet eenvoudig terug te draaien, derhalve is het adviesrecht van de OR aan de orde.

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (8)

Kan de ondernemer terugkomen op de toezegging dat de beslissing over een mogelijke sluiting van een vestiging na evaluatie over enkele jaren wordt genomen? (JAR 1994/232)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer kan niet terugkomen op toezegging tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden. (art. 25 WOR; art. 26 lid 5 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Motivatie besluit (15)

Uitspraak: Motivatie besluit (15)

Heeft de ondernemer voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen redelijk alternatief is voor sluiting? (JOR 2001/259)

Lees meer

Uitspraak: Afwijken van OR-advies (8)

Heeft de gemeente in redelijkheid een besluit tot beëindiging van de uitvoerende werkzaamheden van stichting WIW kunnen nemen, gezien het regeringsstandpunt over de uitvoering van de WIW? (JOR 2000/4)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de gemeente heeft haar besluit voldoende en deugdelijk gemotiveerd.

Lees meer

Uitspraak: Afwijken van OR-advies (16)

Is de sluiting van de vestiging Amsterdam en verplaatsing van de kauwgomproductie naar Sneek kennelijk onredelijk? (niet gepubl. 13-06-02)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer heeft in het verleden reeds gewezen op mogelijke risico's en de nu gewijzigde omstandigheden maken sluiting van de vestiging en verplaatsing van de productie niet onredelijk.

Lees meer

Uitspraak: Afwijken van OR-advies (14)

Is een besluit tot sluiting van de vestiging Amersfoort kennelijk onredelijk, aangezien de OR een alternatief voorstel voor nieuwbouw aan de rand van Amersfoort heeft voorgesteld? (ROR 2002/18)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de motivering van de ondernemer, gericht op de toekomst en financieringsmogelijkheden maken het besluit naar de inhoud niet onredelijk.

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht bij liquidatie

Is een besluit tot liquidatie van de onderneming kennelijk onredelijk als de OR niet om advies is gevraagd? (ROR 1999/18)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is kennelijk onredelijk want het is een adviesplichtig besluit. De ondernemer moet het liquidatiebesluit intrekken en de gevolgen ongedaan maken. (art. 25 lid 1 onderdeel c WOR, art. 26 lid 5 WOR) 

Lees meer