Jurisprudentie inzake faciliteiten van de OR waaronder opheffen OR commissie, vergoeding kosten deskundige, werken in deeltijd en de zelfstandigheid van de OR bij het inschakelen van een deskundige. Lees de gerechterlijke uitspraken.

Uitspraak: Zelfstandigheid OR inschakelen deskundige (2)

Kan de OR zelf een extern deskundige inschakelen of moet dat via de ondernemer, omdat zo stelt deze, de OR geen rechtspersoonlijkheid heeft en geen rechtshandelingen kan verrichten? (JAR 2012/196)
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: In de WOR staat dat een OR zelfstandig procedures kan instellen en dat hij ex art 16 WOR een deskundige kan inschakelen. Dit houdt in dat een OR weliswaar geen algemene proces- of contracteerbevoegdheid heeft, maar wel voor specifieke, in de WOR genoemde aangelegenheden. Uitgangspunt dient te zijn dat de OR de overeenkomst sluit met de deskundige.

Lees meer

Uitspraak: Zelfstandigheid OR inschakelen deskundige (1)

Kan de bestuurder een interne aanbestedingsprocedure over het inkopen van deskundigheid ook van toepassing verklaren voor de OR? (Rol nr. RP. 151, RvM 2012 afl. 3 blz. 3 e.v. en Paktijkbl. OR 2012 afl. 6 blz. 37)
Beoordeling Bedrijfscommissie voor de Overheid: Nee, de OR is een zelfstandig orgaan die ingevolge de WOR zijn eigen beslissingen neemt of overeenkomsten sluit en het standpunt van de bestuurder dat bij inschakeling van een juridisch adviseur of rechtsbijstand door de OR het interne inkoopbeleid moet worden toegepast, berust niet op een deugdelijke onderbouwing.

Lees meer

Uitspraak: Werken in deeltijd (2)

Is de vergoeding van alleen het kale uurloon voor de medezeggenschapsuren buiten de eigen werktijd van een deeltijder in strijd met het discriminatieverbod op grond van sekse en met het verbod van onderscheid naar arbeidsduur? (JAR 1999/165)
Uitspraak Kantonrechter Groenlo: Ja, die vergoeding is in strijd met deze discriminatieverboden. Deeltijders hebben recht op een volledige vergoeding van de medezeggenschapsuren buiten de eigen werktijd: vast uurloon, vakantietoeslag, winstuitkering en opbouw pensioen. 

Lees meer

Uitspraak: Vergoeding kosten deskundige (5)

Zijn de kosten van de door de OR ingeschakelde deskundige redelijkerwijs noodzakelijk voor zijn taakvervulling, als de OR zijn vragen ook aan de door de COR ingeschakelde deskundige had mee kunnen laten nemen? (JAR 2006/189)
Uitspraak Hof ’s-Hertogenbosch: ja, de ondernemer miskent dat deze mogelijkheid onverlet laat, dat de OR een zelfstandige bevoegdheid heeft om een externe deskundige te raadplegen.

Lees meer

Uitspraak: Vergoeding kosten deskundige (4)

Zijn de kosten van de door de OR ingeschakelde deskundige redelijkerwijs noodzakelijk voor zijn taakvervulling, nu de OR zich beroept op een informatiebehoefte terwijl niet de OR maar de COR om advies is gevraagd? (JAR 2005/279)
Uitspraak Kantonrechter: Ja, een OR heeft een zelfstandig recht op het inschakelen van een deskundige om zich te laten bijstaan in zijn informatiebehoefte. 

Lees meer

Uitspraak: Vergoeding kosten deskundige (3)

Moet de ondernemer de advieskosten en de kosten van de juridische ondersteuning van de OR vergoeden? (JAR 2005/589)
Uitspraak Kantonrechter: Nee, de OR wordt in deze procedure conform artikel 36 lid 3 van de WOR niet ontvankelijk verklaard omdat de OR niet vooraf schriftelijk de bemiddeling van de Bedrijfscommissie heeft gevraagd. 

Lees meer

Uitspraak: Vergoeding kosten deskundige (2)

Heeft de bestuurder terecht bezwaar gemaakt tegen de kosten van de juridische deskundige die de OR meende nodig te hebben bij de adviesaanvraag voor de aanschaf van 11 bussen? (JAR 2004/215)
Uitspraak Kantonrechter: Ja; de OR kon vasthoudend aan zijn reeds door de OK juist bevonden standpunt, zelfstandig de vragen over de investering en zijn negatieve advies formuleren, waarvoor redelijkerwijs gesproken geen jurist aan te pas hoefde te komen.

Lees meer

Uitspraak: Vergoeding kosten deskundige (1)

Komen de kosten van het raadplegen van een extern deskundige achteraf voor rekening van de ondernemer nu deze voorafgaand aan de adviesopdracht aan de OR bezwaar heeft gemaakt tegen het bedrag (JAR 2002/272)
Uitspraak Kantonrechter: Nee, de OR heeft de ondernemer kennelijk voor een voldongen feit willen plaatsen wat in strijd is met de strekking van de WOR en de wijze waarop partijen zich in de contractuele sfeer tegenover elkaar dienen te gedragen. 

Lees meer

Uitspraak: Opheffen OR-commissie

Heeft de OR misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid door een commissie op te heffen voordat de zittingsduur is geeindigd? (Nnb 15-03-2005)

Uitspraak Kantonrechter: Nee, de wijze waarop de OR gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om een commissie op te heffen, kan niet gezien worden als een misbruik. De OR heeft het algemeen belang van de medezeggenschap zwaarder laten wegen dan het individuele belang van het OR-lid.

Lees meer

Uitspraak: Onvoldoende bezwaar tegen kosten

Kan de ondernemer met succes weigeren te betalen voor werkzaamheden door een door de OR ingeschakelde deskundige verricht, voordat hij van de hoogte van de daarmee (naar verwachting) gemoeide kosten in kennis was gesteld? (JAR 2009/171)

Uitspraak Kantonrechter Delft: Nee, het bezwaar van de ondernemer tegen de hoogte van de kosten van eiser is niet voldoende inhoudelijk onderbouwd; onder de gegeven omstandigheden van dit geval kan de ondernemer thans niet met succes aan eiser tegenwerpen dat de OR – dan wel eiser – hem niet tijdig van de hoogte van de te verwachten kosten in kennis heeft gesteld.

Lees meer

Uitspraak: Faciliteiten wijzigen

Kan de ondernemer de faciliteitenregeling die voorziet in compensatie van OR-uren eenzijdig wijzigen? (niet gepubl. 18-08-1999)

Uitspraak Rechtbank Amsterdam: Ja, de oorspronkelijke faciliteitenregeling is namelijk geen ondernemingsovereenkomst zoals bedoeld in art. 32 lid 2 WOR. Er is alleen sprake van zo'n overeenkomst als OR en ondernemer uitdrukkelijk de bedoeling hadden de bevoegdheden van de OR uit te breiden en/of zich te binden aan voorschriften die de WOR aanvullen. 

Lees meer