Jurisprudentie mede-ondernemer (overheid) inzake adviesrecht besluit provincie, adviesrecht besluit van de staat, adviesrecht besluit gemeente en gemeentelijke herindeling. Lees de gerechtelijke uitspraken m.b.t. de rol van de OR.

Uitspraak: Mede-ondernemerschap te laat ingeroepen

Kan het beroep op mede-ondernemerschap slagen? En heeft de ondernemer in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen?
Uitspraak Ondernemingskamer: De OR heeft zich te laat op het standpunt gesteld dat KLM als mede-ondernemer in de onderneming van Martinair is aan te merken; de OR heeft niet aannemelijk gemaakt dat ondernemer in zijn informatieverplichtingen is tekort geschoten; de alternatieven van de OR zijn voldoende betrokken bij de afweging bij de besluitvorming; de OR heeft niet aannemelijk gemaakt dat ondernemer zich heeft gebaseerd op onredelijke uitgangspunten over de relevante marktfactoren; OK concludeert wel dat de personele gevolgen en de financiële onderbouwing onvoldoende is gemotiveerd en het besluit in zoverre kennelijk onredelijk is, echter dat het belang van ondernemer bij een snelle implementatie van het besluit zwaarder weegt dan het belang van de OR en het personeel.

Lees meer

Uitspraak: Gemeentelijke herindeling (7)

De OR'en van verschillende diensten van de gemeente Hengelo is geen advies gevraagd over de opheffing van de gemeente. Wat is het gevolg? (ROR 1999/8)
Uitspraak Ondernemingskamer: De betrokken OR'en hebben adviesrecht omdat de besluitvorming gevolgen heeft voor de in de ondernemingen van de gemeenten werkzame personen. Elk van de betrokken ondernemers en mede-ondernemers zijn verantwoordelijk voor het vragen van advies aan de OR en daarop op de voet van de WOR aanspreekbaar. 

Lees meer

Uitspraak: Gemeentelijke herindeling (6)

Kan de Ondernemingskamer ingrijpen in het besluitvormingsproces van de Minister van Binnenlandse Zaken rond de gemeentelijke herindeling nu de Minister niet bereid is de OR'en van de betrokken gemeenten om advies te vragen? (ROR 1999/ 27)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de Ondernemingskamer is daartoe niet bevoegd nu de Minister het besluit naar de Ministerraad heeft gezonden. De Minister had de OR'en wel om advies moeten vragen. Het besluit van de Minister is kennelijk onredelijk omdat geen advies is gevraagd. 

Lees meer

Uitspraak: Gemeentelijke herindeling (5)

Wie moet op welk moment advies vragen aan de OR'en van de betrokken gemeenten bij de herindeling van de Provincie? (ROR 1999/26)
Uitspraak Ondernemingskamer: De OR'en van de betrokken gemeenten hebben adviesrecht omdat de besluitvorming gevolgen heeft voor de in de onderneming van de gemeenten werkzame personen. Het is mogelijk dat niet met één advies kan worden volstaan. In onderling overleg kan worden bepaald door wie en op welke manier advies wordt gevraagd. Elk van de betrokken ondernemers en mede-ondernemers is in ieder geval verantwoordelijk voor het vragen van advies aan de OR en daarop op de voet van de WOR aanspreekbaar. 

Lees meer

Uitspraak: Gemeentelijke herindeling (3)

Moet de Provincie de besluitvorming omtrent gemeentelijke herindeling opschorten als zij advies vraagt aan de OR'en van de betrokken gemeenten en bij de adviesaanvraag onvoldoende informatie geeft over de gevolgen voor het personeel? (JAR 1999/29)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit moet worden opgeschort omdat de adviesaanvraag van de Provincie op meerdere essentiële onderdelen onvoldoende informatie geeft. De OR wordt voor een voldongen feit geplaatst omdat het besluit tot herindeling wordt losgekoppeld van de gevolgen van het besluit voor het personeel. Het adviesrecht verliest op deze manier zijn betekenis. 

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht Gemeente

Moet de gemeente aan de OR van de WIW- stichting advies vragen wanneer hij de uitvoerende werkzaamheden in het kader van de WIW niet meer door de stichting wil laten verrichten? (niet gepubl 14-10-1999)

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht besluit Staat

Moet de Staat als mede-ondernemer alsnog advies vragen aan de OR van de Dienst Omroepbijdragen over het besluit tot opheffing van de Dienst? Het wetsvoorstel waarin het besluit is opgenomen, is al aanvaard door de Ministerraad.(JAR 1999/193)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is kennelijk onredelijk omdat geen advies is gevraagd. De Ondernemingskamer acht zich bevoegd de Staat ertoe te veroordelen om alsnog advies te vragen. (art. 25 lid 1 onderdeel c WOR, art. 26 lid 5 WOR, art. 46d WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht besluit provincie (2)

Heeft de OR van het Polderdistrict Betuwe adviesrecht bij een ontwerpbesluit van de Provincie (en wel: Gedeputeerde Staten als orgaan van de provincie) tot reorganisatie van de waterschappen; moet de Provincie aan deze OR om advies vragen?(ROR 1999/3)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de OR heeft adviesrecht omdat het besluit tot opheffing van het Polderdistrict een belangrijk besluit is in de zin van art. 25 lid 1 WOR. Het Polderdistrict (als ondernemer) en de Provincie (als mede-ondernemer) moeten in onderling overleg bepalen op welke manier de OR om advies wordt gevraagd. De advisering van de OR over de personele gevolgen van het besluit moet van wezenlijke invloed kunnen zijn. Het beroep van de Provincie op het primaat van de politiek gaat niet op omdat het besluit belangrijke gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de in de onderneming van het Polderdistrict werkzame personen. (art. 25 WOR, art. 26 lid 5 WOR, art. 46d WOR)
NB: Deze uitspraak is vernietigd door de uitspraak van de Hoge Raad op 26 januari 2000 !

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht besluit provincie (3)

Uitspraak Hoge Raad inzake medeondernemerschap provincie en adviesrecht OR bij het voorgenomen besluit tot opheffing Waterschap. (ROR 2000/24)

Lees meer