Jurisprudentie personeelsbeoordeling en OR inzake personeelsbeoordeling, vervangende toestemming en wijziging beoordelingssysteem. Wat is de rol en wat zijn de bevoegdheden van de OR bij personeelsbeoordeling.

Uitspraak: Wijziging beoordelingssystematiek

Zijn de besluiten/gedragingen van de ondernemer over aanpassingen van het huidige personeelsbeoordelingsystematiek op te vatten als een wijziging van het beoordelingsysteem? (niet gepubliceerd, 18 juli 2007)
Uitspraak Bedrijfscommissie: Ja, gelet op artikel 27 lid 1 sub g WOR en de CAO, heeft hij voor aanpassingen in de praktijk rondom beoordelingen instemming van de OR nodig.

Lees meer

Uitspraak: Vervangende toestemming (2)

Heeft de OR instemmingsrecht bij besluiten (A en B) die gaan over beoordeling en wordt de ondernemer vervangende toestemming verleend nu de OR niet instemt met het besluit (C) tot invoering van een Management Ontwikkelings Traject?(ROR 2001, nr. 13)
Uitspraak Kantonrechter: Besluit A: Nee, het instemmingsrecht van de OR is niet van toepassing want de huidige beoordelingsregeling is niet gewijzigd. De ondernemer voorziet in een situatie dat er vanwege ziekte of te kort in dienst zijn niet kan worden beoordeeld.  Besluit B: Nee, de regeling van 1999 is voorgezet derhalve is er geen sprake van een nieuwe regeling en is het terecht van de OR niet om instemming is gevraagd. Besluit C:  de zwaarwegende redenen van de ondernemer wegen zwaarder dan het niet instemmen van de OR vanwege het ontbreken van informatie over de gevolgen van het besluitvormingstraject. Echter het niet instemmen van de OR was gezien de situatie redelijk.

Lees meer

Uitspraak: Personeelsbeoordeling

Is de weigering van de OR om in te stemmen met de invoering van beoordelingsregeling onredelijk? (niet gepubl. oktober 1997)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Overheid: Nee, de weigering om in te stemmen is niet onredelijk maar de ondernemer heeft bedrijfseconomische, -sociale en -organisatorische redenen die de invoering noodzakelijk maken. (art. 27 lid 4 WOR) 

Lees meer