Jurisprudentie Reorganisatie en de ondernemingsraad o.a. inzake adviesrecht, gefaseerde besluitvorming, OR dochteronderneming, strategisch besluit, adviesrecht reorganisatie, afwijken van OR-advies, invloed OR, concept advies en onthouden van advies.

Uitspraak: Verlies arbeidsplaatsen (1)

Is het besluit tot reorganisatie kennelijk onredelijk als de OR niet de garantie krijgt dat er geen gedwongen ontslagen zullen volgen? (JAR 1993/175)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, dit besluit van de ondernemer is niet kennelijk onredelijk

Lees meer

Uitspraak: Verdeling bevoegdheden (3)

Moet de OR om advies gevraagd worden, wanneer besloten wordt om drie afdelingsmanagers te laten vervangen door één manager operations? (JAR 2001/233)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de ondernemer heeft niet aangetoond dat het vervangen van de drie afdelingsmanagers door één manager, geen belangrijke wijziging in de verdeling van de taken en de bevoegdheden in de onderneming tot gevolg heeft.

Lees meer

Uitspraak: Verdeling bevoegdheden (1)

Is een besluit tot intrekking van het organisatie- en formatiemandaat te beschouwen als een 'belangrijke' wijziging in de verdeling van de bevoegdheid binnen de onderneming? (JAR 1997/141)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, door de intrekking van het mandaat worden belangrijke beslissingsbevoegdheden gecentraliseerd. 

Lees meer

Uitspraak: Vaststelling formatierapport

Heeft de ondernemer in redelijkheid tot het formatieplan kunnen komen nu uitgegaan is van het normbudget en niet van de normformatie? (ARO 2005/175, JAR 2005/247)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de ondernemer had de strikte opdracht zich aan het toegekende budget te houden. Handelswijze van de ondernemer kan gezien worden als een verantwoord beleid. 

Lees meer

Uitspraak: Uitvoering deelbesluiten

Moet de ondernemer deelbesluiten van een reorganisatieplan intrekken, als de OR nog niet geadviseerd heeft over het hele reorganisatieplan en dus ook niet over deze deelbesluiten? (ROR 1998/14)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de ondernemer moet de uitvoeringsbesluiten intrekken omdat het hele reorganisatieplan ter advisering is voorgelegd aan de OR

Lees meer

Uitspraak: Uitvoering besluit (3)

Mag de ondernemer uitvoering geven aan onderdelen van een reorganisatieplan terwijl over het totale plan advies is gevraagd en de OR nog geen advies heeft uitgebracht? (JAR 1998/166)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer heeft het totale plan ter advisering voorgelegd en kan het plan daarna niet in onderdelen opsplitsen en die alvast uitvoeren. (art. 25 WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Stapsgewijze besluitvorming (3)

Kan de OR een negatief advies geven over een vervolgbesluit omdat zich zodanige onvoorziene feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, dat de OR zijn eerder gegeven positief advies over de huisvesting wil herroepen?(JAR 2002/14)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, in dit geval is onvoldoende komen vast te staan dat het eerdere besluit niet geschikt zou zijn om als fundament voor verdere besluitvorming te kunnen dienen.

Lees meer

Uitspraak: Schending afspiegelingsbeginsel

Heeft de ondernemer het afspiegelingsbeginsel geschonden en ook afspraken met de COR over uitwisselbare functies en herplaatsingmogelijkheden van boventallige medewerkers? (JAR 2008/282 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 1 blz. 3 e.v.)

Lees meer

Uitspraak: Politiek primaat (3)

Had de DOR om advies gevraagd moeten worden omdat het besluit gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen? (ARO 2004/16, JAR 2004/28 & ARO 2005/81)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de personele gevolgen zijn inherent aan het besluit, echter het besluit is er niet op gericht een regeling te treffen voor de gevolgen. Uitspraak Hoge Raad: Het oordeel van de Ondernemingskamer geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 

Lees meer

Uitspraak: Opschorting uitvoering besluit (2)

Is de ondernemer er terecht van uitgegaan dat de OR met zijn reactie een negatief advies uitbracht en heeft hij zijn besluit (zonder opschorting) kunnen nemen? (ARO 2008/16, 24 december 2007)
Uitspraak Ondernemingskamer: nee, het besluit is kennelijk onredelijk nu de OR met zijn reactie nog geen advies heeft uitgebracht en aldus is zijn medezeggenschapsrecht geschonden.

Lees meer

Uitspraak: Opschorting uitvoering besluit

Heeft de ondernemer zijn financiële motivatie van het reorganisatieplan voldoende onderbouwd en noopt het voorlopige advies van de OR tot opschorting van de uitvoering van het besluit? (ARO 2006/191, 7 november 2006)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit is onvoldoende gemotiveerd, echter de door de OR gevraagde voorzieningen zullen niet worden toegewezen. De wensen van de OR over het sociaal plan zijn op de belangrijkste punten ingelost. 

Lees meer

Uitspraak: Onthouden van advies

Heeft de ondernemer in redelijkheid zijn besluit van herstructurering van verschillende afdelingen kunnen nemen? (LJN: BR5261, ARO 2011/138, RAR 2011/148 en RvM 2011 afl. 10 blz. 17 e.v.)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de OK komt tot de slotsom dat de ondernemer het besluit niet in redelijkheid heeft kunnen nemen

Lees meer

Uitspraak: Onredelijk besluit

Heeft de ondernemer in redelijkheid zijn besluit van herstructurering van verschillende afdelingen kunnen nemen? (LJN: BR5261, ARO 2011/138, RAR 2011/148 en RvM 2011 afl. 10 blz. 17 e.v.)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de OK komt tot de slotsom dat de ondernemer het besluit niet in redelijkheid heeft kunnen nemen

Lees meer

Uitspraak: Omkeerbaarheid besluit

Is een reorganisatiebesluit kennelijk onredelijk vanwege de bezwaren van de OR tegen onderdelen van het reorganisatiebesluit? (ROR 1999/20)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit is niet kennelijk onredelijk. Het is van belang dat de omstreden onderdelen van het besluit niet onomkeerbaar zijn en dat de ondernemer een evaluatie in het vooruitzicht heeft gesteld

Lees meer

Uitspraak: Nieuwe directeursfunctie

Is het besluit tot instellen van een nieuwe directeursfunctie onredelijk gezien het ontbreken van voldoende relevante informatie en de noodzaak niet aannemelijk is gemaakt?(JAR 2005/217, ARO 2005/134)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, bestuurder en RvT hebben in het overleg met de OR onvoldoende aandacht besteed aan de inhoudelijke organisatorische argumenten van de OR en zullen dit alsnog dienen te doen.

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (3)

Is een reorganisatiebesluit van de ondernemer onredelijk als toezeggingen over werkgelegenheidsgarantie voor een bepaalde vestiging niet worden nagekomen? (JAR 1994/151)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de betrokken vestiging neemt al lange tijd een bijzondere positie in

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (14)

Is een besluit kennelijk onredelijk als de ondernemer daarmee afwijkt van eerdere afspraken met de OR? (JAR 2005/248)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, er zijn geen argumenten naar voren gekomen waardoor de ondernemer aannemelijk kon maken dat hij zich in redelijkheid niet aan eerder gemaakte afspraken kon houden. 

Lees meer

Uitspraak: Motivatie (deel-)besluiten

Is een deelbesluit om binnen NS Reizigers tot bezuinigingen te komen onvoldoende onderbouwd, nu de COR geen bezwaren had tegen het totaalplan en de te volgen methode? (JAR 2003/222)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja,  de ondernemer heeft zijn besluit onvoldoende beargumenteerd.

Lees meer

Uitspraak: Motivatie besluit (8)

Heeft een adviesaanvraag over een saneringsplan dat onvoldoende is onderbouwd tot gevolg dat het besluit kennelijk onredelijk is? (ROR 1997/3)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is kennelijk onredelijk want de ondernemer is ernstig tekortgeschoten in de motivering van de adviesaanvraag. 

Lees meer

Uitspraak: Motivatie besluit (4)

Is een besluit tot reorganisatie van de ondernemer kennelijk onredelijk omdat het besluit summier gemotiveerd is? (niet gepubl. 03-07-1997)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit is wel summier maar voldoende gemotiveerd. De OR was in de overlegvergadering ook al op de hoogte gesteld van de beweegredenen van het besluit. 

Lees meer

Pagina's