Jurisprudentie: Samenwerking en de ondernemingsraad inzake intentie tot samenwerking, afwijken van OR-advies, mede-ondernemerschap, verbreken samenwerking en adviesrecht over samenwerking. Bekijk de gerechtelijke uitspraken.

Uitspraak: Adviesrecht over samenwerking

Is het besluit tot aangaan van een samenwerking adviesplichtig?

Lees meer

Uitspraak: Verbreken samenwerking

Moet de ondernemer het besluit ongedaan maken om een duurzame samenwerking met een andere onderneming te verbreken, omdat de OR ten onrechte niet om advies is gevraagd? (ROR 1994/5)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het belang van de continuïteit van de onderneming weegt in dit geval zo zwaar dat het besluit tot verbreken van de duurzame samenwerking niet ongedaan hoeft worden gemaakt.

Lees meer

Uitspraak: Samenwerking

Is er sprake van een voorgenomen besluit door de medeondernemer tot samenwerking van de betreffende vestiging (van de onderneming) met een andere onderneming? (JAR 2006/169)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, er is geen sprake van een voorgenomen besluit. Daarnaast betreft het besluit tot samenwerking niet de onderneming waarvoor de OR is ingesteld, zodat er niet zondermeer gesproken kan worden van medeondernemer die het voorgenomen besluit neemt. 

Lees meer

Uitspraak: Geen mede-ondernemerschap

Is een besluit genomen door FNV Bondgenoten van zodanige invloed op de besluitvorming van Ledenservice, dat kan worden gesproken van mede-ondernemerschap en dus aan de OR van Ledenservice had moeten worden voorgelegd? (JAR 2003/14)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, FNV Bongenoten heeft geen zodanige stelselmatige invloed op de besluitvorming van Ledenservice dat van mede-ondernemerschap sprake is.

Lees meer

Uitspraak: Afwijken van OR-advies (5)

Is het besluit om een samenwerkingsovereenkomst met een andere onderneming aan te gaan kennelijk onredelijk als de ondernemer niet ingaat op voorstel van de OR om de mogelijkheden van een andere fusiepartner te onderzoeken? (JAR 1999/192)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de OR heeft eerder een positief advies uitgebracht omtrent de intentieverklaring

Lees meer

Uitspraak: Afwijken van OR-advies (12)

Is het besluit tot samenwerking kennelijk onredelijk omdat de ondernemer het besluit op onjuiste criteria heeft getoetst en de OR onvoldoende bij de besluitvorming heeft betrokken? (ROR 2001/10)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de OR heeft niet aannemelijk gemaakt dat op onjuiste criteria is getoetst en dat hij onvoldoende bij de besluitvorming is betrokken

Lees meer

Uitspraak: Afwijken van OR-advies (11)

Is het besluit tot een wijziging in samenwerkingsverbanden dat in de lijn ligt van, maar minder ver strekt dan een eerder genomen besluit waarover de OR positief had geadviseerd en de OR geen bezwaar heeft gemaakt tegen de feitelijke situatie die daardoor werd geformaliseerd, kennelijk onredelijk? (ROR 2000/28)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, in dat licht valt niet goed te begrijpen dat de OR nu opkomt tegen een dergelijk besluit

Lees meer

Uitspraak: Intentie tot samenwerking (2)

Heeft de OR adviesrecht bij de intentieverklaring tot samenwerking van twee vervoersmaatschappijen als het businessplan nog niet klaar is? (JAR 1998/251)
Uitspraak Hoge Raad: Ja, zowel de tekst van de intentieverklaring als de omstandigheid dat het advies van de OR wezenlijk invloed op de besluitvorming moet kunnen hebben, betekent dat de OR adviesrecht heeft

Lees meer

Uitspraak: Intentie tot samenwerking (1)

Is een intentieverklaring tot samenwerking van twee ondernemingen adviesplichtig? (JAR 1997/164)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de intentieverklaring is meer dan een beleidsvoornemen, ook omdat de ondernemingen een persbericht hebben laten uitgaan over de samenwerking en bovendien in een interview in de NRC concrete mededelingen hebben gedaan over de manier van samenwerking.

Lees meer