Jurisprudentie Statutenwijziging en de OR inzake benoemingsrecht lid RvT, uitspraak over medezeggenschapsrechten en wijziging bestuursomvang. Lees de gerechtelijke uitspraken inzake de ondernemingsraad en statutenwijzigingen.

Uitspraak: Wijziging bestuursomvang

Heeft de OR het adviesrecht bij het aanpassen van de statuten qua samenstelling en omvang? (ARO 2005/215)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het aanpassen van de statuten leidt tot een andere verdeling van bevoegdheden binnen het bestuur en is een belangrijk besluit omdat het hoogste niveau van zeggenschap wordt gewijzigd. 

Lees meer

Uitspraak: Medezeggenschapsrechten (2)

Heeft de OR van de dochteronderneming adviesrecht bij een besluit tot statutenwijziging door de moederonderneming waardoor de OR bevoegdheden verliest? (ROR 1993/3)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, dit besluit wordt toegerekend aan de dochteronderneming. Het is niet redelijk de OR bevoegdheden te ontnemen zonder de OR advies te vragen. 

Lees meer

Uitspraak: Benoemingsrecht lid RvT

Een instelling gaat over van een Bestuur naar een Raad van Toezicht-model. De OR brengt een negatief advies uit over de statutenwijziging omdat de OR het recht tot voordracht van één lid van de Raad van Toezicht wil houden. Kan het besluit tot wijziging statuten in stand blijven? (ROR 1999/25)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de redenen van de ondernemer zijn geen deugdelijke motivering van het besluit. De OR heeft belang bij het behoud van het eerder toegekende voordrachtsrecht. De ondernemer moet het besluit intrekken. 

Lees meer