Jurisprudentie Uitbesteding en de OR: Gerechtelijke uitspraken m.b.t. nakomen van afspraken, uitbesteding diensten en uitbesteding wagenpark. Bij welke besluiten heeft de OR adviesplicht - adviesrecht. Lees de uitspraken hierover.

Uitspraak: Uitbesteding wagenpark

Is het besluit over een leaseovereenkomst en uitbesteding van het wagenpark met het daarbij behorend onderhoud, adviesplichtig? (ROR 2000/13)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de OR heeft in redelijkheid kunnen aannemen dat hem advies werd gevraagd en bovendien is het besluit kennelijk onredelijk nu de ondernemer onvoldoende geantwoord heeft op vragen van de OR.

Lees meer

Uitspraak: Uitbesteding onderhoudsdienst

Is een besluit tot uitbesteding van de onderhoudsdienst kennelijk onredelijk? (ROR 2001, nr. 10)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit tot uitbesteding van de onderhoudsdienst is niet kennelijk onredelijk. De ondernemer heeft alle belangen (waaronder die van de werknemers) voldoende tegen elkaar afgewogen. 

Lees meer

Uitspraak: Uitbesteding (4)

Is een besluit tot het verrichten van nader onderzoek naar de uitbesteding van de technische dienst kennelijk onredelijk? (niet gepubl. 8 januari 1998)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, want dit besluit houdt nog niet in dat al besloten is tot duurzame samenwerking met de onderneming die het werk van de technische dienst zou kunnen doen. Over het besluit tot duurzame samenwerking moet later advies worden gevraagd.

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (12)

Is een besluit tot uitbesteding kennelijk onredelijk als de ondernemer daarmee afwijkt van eerdere gedane toezeggingen aan de OR? (JAR 2002/162)
Uitspraak ondernemingskamer: Nee, de bestuurder mag afwijken van eerder gedane toezeggingen. Redenen hiervoor zijn opgedane ervaringen in Utrecht en het vooralsnog ontbreken van negatieve gevolgen voor het personeel.

Lees meer