Jurisprudentie Vakantie- en verlofregeling en de OR. Wat is de rol van de OR bij afkoop vakantie-uren, bezettingsgraad kerstperiode, buitengewoon verlof, collectieve bedrijfssluiting, doktersbezoek tijdens werktijd en prefverlof. Lees de uitspraken.

Uitspraak: Pretverlof (2)

Uitspraak: Pretverlof (2)

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot afschaffing van een 'pretverlof' als het verlof voor (onder andere) een lokale festiviteit betreft? (niet gepubl. 23 juli 1998)

Lees meer

Uitspraak: Pretverlof (1)

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot afschaffing van een 'pretverlof' als het verlof voor een lokale festiviteit betreft? Uitspraak, bedrijfscommissie, kantonrechter en Hoge Raad. (JAR 2000/86)

Lees meer

Uitspraak: Doktersbezoek tijdens werktijd (2)

Heeft de OR instemmingsrecht over de intrekking door de ondernemer van het doorbetaald doktersverlof? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 2 blz. 19 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter Breda: Nee, het met behoud van loon (buitengewoon) verlof opnemen voor doktersbezoek, valt niet onder een regeling die tot doel heeft het ziekteverzuim binnen de onderneming te reguleren of te beperken

Lees meer

Uitspraak: Doktersbezoek tijdens werktijd

Heeft de OR het instemmingsrecht over een regeling “Artsenbezoek tijdens werktijd”, zijnde een werktijden- of vakantieregeling en / of een regeling op gebied van arbo, ziekteverzuim of het re-integratiebeleid? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 4 blz. 11 e.v.)

Lees meer

Uitspraak: Collectieve bedrijfssluiting

Is de beslissing van de OR om géén instemming te verlenen aan het voorgenomen besluit tot een periodieke bedrijfssluiting, met opname van verlofdagen van alle medewerkers, kennelijk onredelijk? (24 december 2004 Nnb)
Uitspraak Kantonrechter Delft: Nee, de ondernemer heeft niet aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfseconomische redenen (december 2004, Nnb). 

Lees meer

Uitspraak: Buitengewoon verlof (2)

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot afschaffing van een buitengewoon verlof: 16 uur vrij opneembaar? (ROR 1998/21)
Uitspraak Kantonrechter Middelburg: Ja, een besluit tot het toekennen van roostervrije uren vertoont trekken van zowel een werktijd- als een vakantieregeling in de zin van artikel 27 WOR.   

Lees meer

Uitspraak: Buitengewoon verlof (1)

Is het eenheidsbeleid over het buitengewoon verlof van korte duur, een regeling als bedoeld in art. 27 lid 1 WOR zodat voor de wijziging instemming van de OR is vereist? (niet gepubl. 3 oktober 1997)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Overheid: Ja, het is een 'regeling' want het eenheidsbeleid dient als toetsingscriterium voor de individuele verzoeken. De buitengewoon verlofregeling heeft trekken van een vakantieregeling.  

Lees meer

Uitspraak: Bezettingsgraad kerstperiode

Is het besluit om bij de beoordeling van verlofaanvragen voor de kerstperiode per bureau een bezettingsgraad te hanteren van 45% een regeling in de zin van artikel 27 lid 1 sub b WOR? (Ng, 21 december 2005)
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Nee, nu het doel van het besluit niet is tegen de wil van werknemers verlofrechten te beperken of te wijzigen, kan het besluit niet aangemerkt worden als een regeling in de zin van artikel 27 lid 1 sub b WOR. 

Lees meer

Uitspraak: Afkoop vakantie-uren

Is er sprake van een instemmingsrecht van de OR nu de ondernemer besloten heeft dat verzoeken tot afkoop van de vakantiedagen in 2006 niet zullen worden gehonoreerd? (20 juli 2006, -nog- niet gepubliceerd)
Uitspraak Bedrijfscommissie: Nee, het instemmingsrecht inzake vakantieregelingen betreft niet de vaststelling van het aantal vakantiedagen waarop men aanspraak kan maken, maar de wijze waarop vakantie-uren kunnen worden opgenomen. 

Lees meer