Jurisprudentie verhuizing en de OR inzake adviesrecht OR, herstructurering huisvesting, toezegging huisvesting, tijdstip uitbrengen advies, verhuizingof verbouwing. Lees de rechterlijke uitspraken.

Uitspraak: Verhuizing of verbouwing

Is het besluit tot verhuizing kennelijk onredelijk omdat bij de adviesaanvraag de eerder voorgenomen- en door de OR positief geadviseerde- verbouwing als alternatief is uitgesloten? (ROR 2001/16)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de ondernemer had aan de OR de resultaten van een afweging tussen verbouwing en verhuizing moeten voorleggen.

Lees meer

Uitspraak: Tijdstip uitbrengen advies (2)

Wat is het gevolg als de OR weinig tijd krijgt voor het uitbrengen van het advies over een voorgenomen besluit tot verplaatsing van de activiteiten van de onderneming? (NJ 1999, 371)
Uitspraak Ondernemingskamer: het besluit van de ondernemer kan in stand blijven, want de OR heeft het advies uitgebracht ondanks de hoge tijdsdruk. De OR heeft bovendien niet duidelijk gemaakt dat de inhoud van het advies anders zou luiden als de OR meer tijd zou zijn gegund. 

Lees meer

Uitspraak: Stapsgewijze besluitvorming (3)

Kan de OR een negatief advies geven over een vervolgbesluit omdat zich zodanige onvoorziene feiten of omstandigheden hebben voorgedaan, dat de OR zijn eerder gegeven positief advies over de huisvesting wil herroepen?(JAR 2002/14)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, in dit geval is onvoldoende komen vast te staan dat het eerdere besluit niet geschikt zou zijn om als fundament voor verdere besluitvorming te kunnen dienen.

Lees meer

Uitspraak: Toezegging huisvesting

Is een besluit kennelijk onredelijk omdat de ondernemer de toezegging aan toenmalige ondernemingsraden niet is nagekomen?(ROR 2000/25)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, nu de ondernemer niet kan voldoen aan de gedane toezegging, is het besluit kennelijk onredelijk en moet het worden ingetrokken.

Lees meer

Uitspraak: Herstructurering huisvesting

Is het besluit van Connexxion tot herstructurering van de huisvesting kennelijk onredelijk? (ARO 2005/96)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het valt niet in te zien welke informatie de OR zou zijn onthouden en de ondernemer heeft afdoende gemotiveerd waarom hij anders dan het advies van de ondernemingsraad besluit. 

Lees meer

Uitspraak: Geen positief OR-advies

Mag de ondernemer doorgaan met de uitvoering van het besluit tot vestiging van een regiokantoor, terwijl het omstreden is of de OR een positief advies heeft uitgebracht? (JAR 1998/196)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de VWG-commissie (namens de OR) een positief advies heeft uitgebracht. Het besluit mag niet verder worden uitgevoerd. De verhuizing van de 15 personeelsleden kan wel in stand blijven. 

Lees meer