Zoekresultaten

Toont resultaat 1 tot 50 van 1929 resultaten

Jurisprudentie

Op deze pagina treft u jurisprudentie over medezeggenschapsrechtspraak. De honderden uitspraken over zaken die OR'en voorlegden aan de rechter zijn verdeeld over categorieën die u alfabetisch gesorteerd vindt op deze pagina. De uitspraken zijn van 1992 tot recente datum.

Uitspraak: Aanstellingsbeleid in Sociaal plan

Uitspraak: Aanstellingsbeleid in Sociaal plan

Kennisbank

De kennisbank informeert u over de OR en de PVT en OR/PVT-onderwerpen.

Aanwezigheidsdienst

Samenvatting

In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) is per 1 juni 2006 de aanwezigheidsdienst niet langer een onbetaalde dienst, maar moet het gezien worden als werktijd.

OR-verkiezingen

Hulp bij OR-verkiezingen ‘Hoe vinden we goede kandidaten voor onze OR?’ ‘Hoe organiseren we de OR-verkiezingen?’

Opgeladen van start!

OR Training - Ondernemingsraad zomercursus | SBI Formaat
Zomercursus voor ondernemingsraad: Opgeladen van Start met updates over WWZ, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit zodat uw OR hernieuwd van start gaat na de zomer.

Uitspraak: Aanstelling in tijdelijke dienst

Uitspraak: Aanstelling in tijdelijke dienst

Is sprake van een besluit tot wijziging van het aanstellingsbeleid, nu de ondernemer de bestaande selectieprocedure bij tijdelijke aanstellingen niet volgt? (4 januari 2007, niet gepubliceerd)

Uitspraak: Afschaffing VUT-regeling

Uitspraak: Afschaffing VUT-regeling

Is het besluit tot afschaffing van de VUT-regeling een instemmingsplichtig besluit op grond van artikel 27 lid 1 e WOR? (juni 2006, Ng)

Uitspraak: Invoering functieroulatie

Uitspraak: Invoering functieroulatie

Valt het besluit tot invoering van functieroulatie onder het instemmingsrecht en is een kort geding over de vordering tot een verbod op uitvoering gerechtvaardigd ? (JAR 2005/184)

Uitspraak: Invoering functieroulatie (2)

Uitspraak: Invoering functieroulatie (2)

Is het besluit tot invoering van functieroulatie binnen de vakgroep Natuur een instemmingsplichtig besluit conform artikel 27 lid 1e van de WOR? (Niet gepubliceerd 22 februari 2006

Uitspraak: Invoering functieroulatie (3)

Uitspraak: Invoering functieroulatie (3)

Valt het besluit tot invoering van functieroulatie onder het instemmingsrecht van de OR? (Nnb)

Uitspraak: Vacaturestop

Uitspraak: Vacaturestop

Uitspraak: moet OR informatie verstrekken?

Uitspraak: moet OR informatie verstrekken?

Is de OR verplicht de door de achterban gevraagde informatie te verstrekken c.q. bekend te maken in de onderneming? (Rol nr. RP 147 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2010 afl. 12 blz. 3 e.v.)

Uitspraak: OR onterecht bij individueel conflict betrokken

Uitspraak: OR onterecht bij individueel conflict betrokken

Nieuw in de OR / WOR

Als nieuw OR-lid heeft u behoefte aan basiskennis Wat zijn de taken de mogelijkheden van de OR? Hoe werkt de OR in de praktijk? Hoe houden we contact met de achterban? Hoe gaan we om met onze bestuurder?

Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen

Wat doet de voorzitter en de ambtelijk secretaris?

Strategisch beleid / OR voor gevorderden

Bij het strategisch beleid gaat het om de koers van de organisatie voor de komende jaren. Onderdelen van de strategie zijn de missie en visie van de organisatie, concrete doelstellingen en plannen voor het bereiken van deze doelen.

Reorganisatie en organisatieverandering

Reorganisatie, fusie en overname zijn voorbeelden van belangrijke veranderingen in de organisatie. Die veranderingen hebben impact hebben op de toekomst van de organisatie en op de medewerkers. Mogelijk verliezen mensen hun baan of veranderen hun werkinhoud of werkomstandigheden.

Financiën

Financiën

Om het beleid en de maatregelen van de directie te beoordelen heeft de OR inzicht nodig in de financiële situatie van de organisatie. Hoe staan we er financieel voor? Hoe gezond zijn we? Wat zijn de financiële doelen van de directie en welke keuzes worden gemaakt? 

OR en bestuurder

Wat kunnen OR en bestuurder doen om de kwaliteit van het overleg te verbeteren?

Het overleg tussen OR en bestuurder moet vruchtbaar zijn voor beide partijen. In hoeverre herkent u de volgende uitspraken?

Communicatie (met de achterban)

De OR zet zich in namens het personeel. Daarbij wilt u kunnen rekenen op de steun van uw collega’s. Er zijn veel manieren om een goede relatie op te bouwen met uw achterban. Daarbij maken we een onderscheid tussen informatie geven en informatie verzamelen.

Persoonlijke vaardigheden

Het OR-werk vraagt allerlei vaardigheden zoals informatie verzamelen, luisteren, doorvragen, feedback geven, vergaderen, schrijven, discussiëren, presenteren en onderhandelen. Sommige vaardigheden beheerst u al en andere wilt u verbeteren.

Teamontwikkeling

Elk OR-lid heeft zijn eigen achtergrond, persoonlijkheid en kwaliteiten. Het gaat erom dat ieder tot zijn recht komt. Net als een voetbalteam moet ook een OR-team groeien. Als de samenwerking een tijdje loopt, komen de onderlinge verschillen aan het licht. Soms ontstaan daarbij irritaties.

Vernieuwing medezeggenschap

Passen structuur en werkwijze van onze huidige medezeggenschap nog bij de behoeften van onze organisatie in de toekomst? Steeds meer organisaties gaan vanuit deze vraag aan de slag met vernieuwing van de medezeggenschap. Mogelijke aanleidingen voor vernieuwing van de medezeggenschap zijn:

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Organisaties met minder dan 50 werknemers kunnen (vrijwillig) een PVT oprichten. De PVT overlegt namens het personeel met de bestuurder. De wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft een apart artikel met regels voor de PVT. Deze wijken af van de regels voor de OR.

Andere MZ-organen dan OR of PVT

Medezeggenschap kent veel verschillende vormen. Naast een OR of PVT kan medezeggenschap bijvoorbeeld plaatsvinden in de context van een cliëntenraad, vrijwilligersraad, deelnemersraad, oudercommissie, (verpleegkundige) adviesraad of medezeggenschapsraad.

Aanwezigheidsdienst

Aanwezigheidsdienst volgens de wet en rol van de OR

In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) is per 1 juni 2006 de aanwezigheidsdienst niet langer een onbetaalde dienst, maar moet het gezien worden als werktijd.

Consignatie

Consignatie

Van consignatie is sprake wanneer een werknemer verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

Deeltijdwerk

Deeltijd werken en de rechten van werknemers

OR en financiële cijfers

OR en financiële cijfers: in één dag de balans opmaken

Financieel beleid voor gevorderden

Financieel beleid voor gevorderden

U heeft kennis van de financiële basisbegrippen zoals de balans, de resultatenrekening en jaarrekening, de kengetallen solvabiliteit en liquiditeit en de begroting. Maar u wilt zich verder ontwikkelen op dit terrein.

OR en bezuinigingen

OR en bezuinigingen

Technisch voorzitten

Technisch voorzitten

(W)OR voor beginnende OR-leden (WOR)

In één dag een goede basis leggen voor uw OR-werk! Met uitgebreid aandacht voor de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Vereenvoudigde Arbeidstijdenwet (ATW)

De Arbeidstijdenwet: pauze, zondag werken, nachtwerk en de rol van de OR hierin

Verslagleggen voor secretarissen

Verslagleggen voor secretarissen

Aan de slag met arbo

Samen werken aan goede arbeidsomstandigheden

Werktijdregeling

Werktijdregeling en de rol van de OR

Arbobeleid: RI&E en plan van aanpak

Arbobeleid: RI&E en plan van aanpak

Alcohol op het werk

Alcohol op het werk: beleid, alcoholcontrole, wetgeving en de OR

Het gebruik van alcohol op het werk kan gevaarlijke situaties veroorzaken. De werkgever kan beleid maken om alcohol op het werk te beperken. De OR heeft op dit beleid het instemmingsrecht.

Inspectie SZW en de rechten van de OR

Inspectie SZW en de rechten van de OR

Arbobeleid (RI&E en PvA)

Arbobeleid: Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)

De rol van de OR bij ver- en nieuwbouwactiviteiten

Rol OR bij ver- en nieuwbouwactiviteiten

Arbocatalogus

Arbocatalogus: wat is een arbocatalogus en hoe werkt het?

Een arbocatalogus bevat middelen waaruit de werkgever kan kiezen om aan een doelvoorschrift en/of procesnorm uit de arbowetgeving te voldoen.

Arbodienstverlening

Arbodienstverlening en de rol van OR en werkgever

De Arbowet verplicht alle ondernemers zich voor bepaalde taken te laten bijstaan door gecertificeerde deskundigen (artikel 14 en 14a). Dit is een aanvulling op de bijstand die de preventiemedewerker (artikel 13) biedt.

Aan de slag met veiligheid

Veiligheid en de rol van de ondernemingraad

Arbowet in vogelvlucht

Arbowet in het kort: